Проекти 2016

Labor (40).JPG

През м. Януари 2016г. фирма „Еньо Бончев“ ООД получи одобрение по проект и сключи Договор с ДФ „Земеделие“за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на селскостопанска техника и посадъчен материал от лавандула по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

< Associated Press on 2017 Rose Harvest in Bulgaria Enio Bonchev’s Rose oil in the register of Protected Geographical indications >

© copyright 2015 Enio Bonchev Downloads