EU Project For Rural Region Development: Measure 21 for Covid-19 Help

eu-project.png

Съгласно Заявление за подпомагане/Заявка за плащане № 22/21/3/32798 от 30.10.2021 г., по мярка 21 - „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  дружеството „Еньо Бончев Продакшън“ ООД, на 22.01.2021 г., получи безвъзмездна финансова помощ от ЕЗФРСР(Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) в размер на 97 790 лв.

Gallery

< 2022 rose crop report 2021 Lavender crop report >

© copyright 2015 Enio Bonchev Downloads