EU Project for rural region development

eu-project.png
EU project logo

„Еньо Бончев Продакшън“ ООД е специализирано в производството на биологични етеричномаслени продукти, а именно: розово масло, лавандулово масло, розова вода и лавандулова вода. Фирмата е отлично позната на световния пазар, осъществява търговия със страни от Европа, Азия, Близкия Изток, САЩ и Канада, Австралия, Африка.

Дружеството притежава собствена дестилерия, находяща се в с.Търничене, община Павел баня, област Стара Загора. В дестилерията се преработват само биологичен розов и лавандулов цвят. Маслодайната роза, която се преработва е от сортовете Роза Дамасцена, Роза Алба и Роза Сентифолия, а лавандулата е от сортовете Юбилейна, Хемус и Дружба.

„Еньо Бончев Продакшън“ ООД е сключило Административен договор №BG06RDNP001-4.001-0168 -C01 от 12.11.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ в размер на 804 488,28 лв. за изпълнение на проектно предложение „Изграждане на склад за готова продукция, административно битова сграда, подмяна на съществуващите 3 бр. парни котли с нови, модернизация на автоматизирана система за производство и закупуване на специализирано оборудване“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

75% от безвъзмездната финансова помощ се осигуряваот Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР) и 25% е национално финансиране.

Проектното предложение включва строително-монтажни дейности за изграждане на склад за готова продукция и административно-битова сграда.

За подобряване на енергийната ефективност на предприятието се предвижда подмяна на съществуващите 3 бр. парни котли с нови енергоефективни.

Проектът включва още модернизация на автоматизираната система за производство на етерични масла и води, закупуване на охранително оборудване; корпусна мебел; машина за дезинфекция; мобилна автомобилна везна, телескопичен товарач, газокар, стелажна система и кантарна количка.

Освен модернизация на съществуващата автоматизирана система за управление на дестилационния процес проекта предвижда разработване на софтуер за управление на производството на етерични масла, който ще управлява входа и изхода на производствения процес и по този начин ще допълва модернизираната автоматизирана система, а именно управлението на доставчици, суровини, разфасоване и съхранение на готовата продукция.

Целите на проектно предложение са: 
1.Подобряване на производствения процесчрез внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им
2.Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
3.Подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
4.Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд
5.Подобряване на качеството на продуктите;
6.Подобри на възможностите за производство на биологични продукти чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Резултати  от изпълнението на проектно предложение: 

- Внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности иподобряване на използването им чрез модернизиране на автоматизираната система за управление на дестилационния процес, чрез оборудване на съществуващо помещение за съхранение на розово масло с ново модерно охранително оборудване, изграждане на нов склад за съхранение на готова продукция, чрез закупуване на ново модерно оборудване и специализирана техника и внедряване на софтуер за управление на производството на етерични масла с необходимия хардуер за експлоатацията му.

- Намаляване себестойността на продукцията и повишаване на енергийната ефективност на предприятието в следствие внедряването на нови енергийно ефективни котли.

- Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд чрез изграждане на нова модерна административно-битова сграда.

Начало на изпълнение на проектното предложение: 12.11.2019 г.

Край на изпълнение на проектното предложение:12.11.2022 г.

 

< 2021 Rose crop- now in progress Lavender crop 2020 >

© copyright 2015 Enio Bonchev Downloads